Reeds verschenenNieuw leven. Je kind laten dopen?
Dit magazine is bedoeld voor alle mensen die een kindje krijgen of die van dichtbij een geboorte meemaken: ouders, grootouders, familie, ... Ontworpen als een informatiemagazine nodigt het iedereen uit om zich vragen te stellen over (de zin van) het leven. Lezers worden uitgedaagd om het doopsel te overwegen als een manier om betekenis te geven aan deze intense ervaring.

 

Ideaal geschenkje als iemand in je buurt een kindje krijgt!

Prima hulpmiddel in de dooppastoraal!

 

zesde volledig vernieuwde en herwerkte editie!

 

 


Licht aan de horizon. Over leven na de dood.
In dit themanummer lees je hoe mensen vandaag tegen de dood en het leven na de dood aankijken. Aan de hand van de christelijke boodschap proberen we ‘licht aan de horizon’ te ontdekken. Dit magazine wil troost, uitzicht en steun bieden aan al wie met het levenseinde van een geliefde te maken krijgt.

 

Een ideale attentie voor bij het rouwbezoek, in rouwgroepen of als ‘rouwkaart’ bij kennissen of collega’s die met het overlijden van een geliefde te maken hebben.

 

 


Samen door het leven. Over relaties met toekomst.
Weinigen zullen het tegenspreken: geen geluk zo intens, of het heeft met liefde te maken. Dit magazine heeft verschillende doelgroepen voor ogen: verliefden die eraan denken om samen door het leven te gaan; verliefden die misschien een beetje bang zijn om die stap te zetten; samenwoners die twijfelen of ze al dan niet voor de Kerk zullen trouwen; verloofden die hun kerkelijk huwelijk willen voorbereiden; teams voor huwelijksvoorbereiding die materiaal zoeken voor hun vormingsinitiatieven.

 

Een heel leuk geschenkje voor verliefden, samenwoners en verloofden !

 

www.kerknet.be/microsite/Samen_door_het_leven

 

 


Waarom toch? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden.
Iedereen kent de ervaring van lijden dat ons confronteert met onze kwetsbaarheid, eindigheid en afhankelijkheid. Ziekte, aftakeling, psychische pijn, ongevallen, natuurrampen: ze overkomen ons zonder dat we er vat op hebben. Hoe kunnen we hier betekenis aan geven? Woorden kunnen in deze context gevaarlijk zijn. Ze kunnen het lijden wegmoffelen of proberen te rationaliseren. Ze kunnen vooral de lijdende mens kwetsen. Met omzichtige woorden wil dit magazine over onschuldig lijden spreken en over de troost van het sacrament van de ziekenzalving.

 

Ideale attentie voor zieken bij bezoek, om in ziekenhuizen ter beschikking te leggen of om in plaats van de traditionele ‘beterschapskaart’ geven.

 

www.kerknet.be/microsite/waaromtoch

 

 

 

 


Tussen goed en kwaad. Over schuld en vergeving.
Kwaad dat mensen elkaar aandoen, kan erg manifest zijn, maar ook heel subtiel. Een genocide of een terroristische aanslag is spectaculair kwaad. Wonden die we meedragen uit onze kindertijd zijn minder zichtbaar, maar kunnen toch een grote ravage aanrichten. Het is heel moeilijk vat te krijgen op het kwaad. Vaak lijkt het alsof het bij de mens hoort om kwaad te doen. Toch willen we niets liever dan goedheid en vrede alom. Dit magazine roept de grote vragen rond kwaad en schuld op. Tegelijkertijd wil het ook ankerpunten zoeken. Hoe kunnen mensen omgaan met kwaad en schuld? Welke rol spelen straf en herstel? Hoe een zin vinden ondanks en doorheen het kwaad? Is vergeving de ultieme ‘verlossing’ uit het kwade? En hoe kunnen we ruimte scheppen voor het goede? Het splinternieuwe magazine bevat een uitneembare special over het sacrament van de verzoening.

Ideale attentie voor al wie worstelt met vragen rond kwaad, schuld en vergeving! En zijn we dat niet allemaal?

 

 


Met de jaren: gelukkig en gelovig oud worden
Ouder worden betekent niet gewoon verder gaan met leven, maar ook geleidelijk anders omgaan met het leven. Deze levensfase kan zo een heel gelukkige tijd worden, al kent ze ook haar moeilijkheden en ongemakken. Ouder worden doet ook anders geloven. De innerlijke omgang met God verandert. De tweede levenshelft roept vaker vragen op naar wat verder reikt dan dit leven. De huidige generatie ouderen heeft ook veel veranderingen in geloof en kerkbeleving meegemaakt. En wat met het geloof van je (klein-)kinderen?

 

Een prima werkmiddel in heel wat verenigingen van ouderen en ook een schitterend cadeau voor je ouder wordende verwanten en vrienden!

www.kerknet.be/microsite/metdejaren

 

 


Katholieken: wat ze geloven
Naast deze magazines rond levensmomenten verscheen een uitgave waarin het christelijke geloof op een verstaanbare manier werd samengevat. “Katholieken. Wat ze geloven” schetst klaar en duidelijk de kern van het katholieke geloof. Vandaag willen velen weten waarvoor katholieken nu eigenlijk staan. Daarom hebben we  nood aan een samenvatting van het geloof. Het boekje start bij de gemeenschap van de Kerk en stelt zo de vraag naar wie Jezus voor katholieken is. Het tweede deel focust zowel op Gods handelen in de wereld als op de vraag naar het kwaad. Het derde spreekt over Gods aanwezigheid in de sacramenten. Het laatste hoofdstuk, “Oproep tot leven”, handelt over ethiek. Het magazine sluit af met een lexicon van het katholieke geloof en een liturgische kalender.

Ideale attentie voor al wie werkzaam is in pastorale of schoolpastorale werkgroepen, en voor  al wie nieuwsgierig is naar de katholieke identiteit!

 

Bedoeling en achtergrond


Magazines op kruispunten van het leven: eerste verkondiging in kleur…

Eerste verkondiging staat bovenaan de catechetische agenda. De definitie van catechese verschuift meer en meer van een “verder inwijden in geloof en Kerk” naar een bredere omschrijving. Hierin worden ook eerste verkondiging en elementen van evangelisatie opgenomen. De grote levensvragen rond leven en dood, pijn en lijden, geluk en ongeluk, goed en kwaad, gemeenschap en groei, blijken daartoe bijzonder geschikt. De grote uitdaging van eerste verkondiging vandaag bestaat erin zin-zoekers in contact te brengen met de zin-gevende kracht van het geloof. Deze ontmoeting kan slechts lukken als de hedendaagse leefwereld in kaart gebracht en gewaardeerd wordt, en als we deze leefwereld tegelijk stimuleren tot een uitnodigende, uitdagende en zelfs ‘provocerende’ (in de zin van oproepen om te veranderen van perspectief) dialoog met het christelijk geloof. Dat blijft vaak een pijnpunt… De ‘normale dienstverlening’ organiseren en realiseren is niet meer vanzelfsprekend, bijkomende projecten rond eerste verkondiging opzetten, lijkt te veel gevraagd. Een missionaire dynamiek is nodig om de spirituele en religieuze vragen van tijdgenoten tegemoet te treden in alle vrijmoedigheid.

 

Om deze dynamiek naar buiten te faciliteren, is vanuit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen een reeks magazines uitgegeven: Leven! Wat er echt toe doet... Het magazineformaat ondersteunt de missionaire dynamiek met een kleurrijke en aantrekkelijke  vormgeving, toegankelijke en korte bijdragen, FAQ’s en interviews met bekende Vlamingen, Nederlanders en buitenlandse deskundigen zoals onder andere Anselm Grün, Maurice Bellet, Lytta Basset, ...

 

De frisse stijl en de brede aanpak zijn heel bewust gekozen. De magazines willen immers laagdrempelige uitnodigingen zijn, met veel getuigenissen en interviews, die een dialogale vorm van geloofscommunicatie mogelijk maken.
In elk magazine vindt de lezer een katern over het sacrament of het ritueel dat met de specifieke levensvraag wordt verbonden. Sacramenten verschijnen zo als zingevende rituelen en symbolen.

 

De magazines zetten een nieuwe koers uit. Ze willen in de eerste plaats mensen aanspreken die nauwelijks of niet in contact komen met de christelijke boodschap. Om een ruime verspreiding mogelijk te maken, is de prijs bewust laag gehouden. Elk nummer is opgebouwd rond een ingrijpende levensgebeurtenis.Christenen kunnen deze boekjes aanbieden als een geschenkje aan ouders die een kindje krijgen (ook al vragen ze de doop (nog) niet), aan familie van overledenen (bij een kerkelijke begrafenis zijn er veel mensen betrokken die zelden of nooit in contact met het geloof komen), aan jongeren en samenwonenden (ook al zullen ze uiteindelijk niet kerkelijk huwen), aan zieken en lijdenden, aan mensen die geconfronteerd worden met kwaad en schuld en zich de vraag stellen naar vergeving. Deze kleine attentie van christenen is iets van henzelf dat anderen – hopen zij – kan helpen op hun levensweg. Ook in ziekenhuizen, rouwcentra en kerken kunnen de magazines makkelijk aangeboden of beschikbaar gesteld worden als een dienst aan de wereld.

 

Ook de kerkgemeenschap zelf heeft nood aan meer kennis en bewustzijn rond de kern van het geloof. Daarom kunnen de magazines veel gelovigen helpen om de christelijke visie op hun eigen levensvragen te verdiepen. Ze kunnen de aanleiding vormen voor parochieteams om de verschillende thema’s te verkennen en naar mogelijkheden te zoeken om de magazines te verspreiden.

De bijhorende katern over het sacrament of ritueel dat verband houdt met de aangekaarte levensvraag kan als ondersteuning dienen bij de voorbereiding van doop, begrafenis, ziekenzalving, huwelijk, biecht, vormsel, eucharistie,...